โรงเรียนวัดไพรสนฑ์ (สพป.ตรัง เขต 1) ปีงบประมาณ 2561
10 พฤศจิกายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วัชราภรณ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
32
จำนวน(คน) 2 2 3 1 5 19
ร้อยละ 6.25 % 6.25 % 9.38 % 3.13 % 15.63 % 59.38 %
ระดับประถมศึกษา
76
จำนวน(คน) 1 1 6 0 2 66
ร้อยละ 1.32 % 1.32 % 7.89 % 0.00 % 2.63 % 86.84 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 108 คน
จำนวน(คน) 3 3 9 1 7 85
ร้อยละ 2.78 % 2.78 % 8.33 % 0.93 % 6.48 % 78.70 %

108 : 3 , 3 , 9 , 1 , 7 , 85...2.78 , 2.78 , 8.33 , 0.93 , 6.48 , 78.70 = 23 : 21.30
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 108 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 23 คน คิดเป็นร้อยละ 21.30%

Powered By www.thaieducation.net