โรงเรียนวัดไพรสนฑ์ (สพป.ตรัง เขต 1) ปีงบประมาณ 2561
30 กันยายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วัชราภรณ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
32
จำนวน(คน) 1 2 4 3 4 18
ร้อยละ 3.13 % 6.25 % 12.50 % 9.38 % 12.50 % 56.25 %
ระดับประถมศึกษา
76
จำนวน(คน) 2 1 11 3 8 51
ร้อยละ 2.63 % 1.32 % 14.47 % 3.95 % 10.53 % 67.11 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 108 คน
จำนวน(คน) 3 3 15 6 12 69
ร้อยละ 2.78 % 2.78 % 13.89 % 5.56 % 11.11 % 63.89 %

108 : 3 , 3 , 15 , 6 , 12 , 69...2.78 , 2.78 , 13.89 , 5.56 , 11.11 , 63.89 = 39 : 36.11
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 108 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 39 คน คิดเป็นร้อยละ 36.11%

Powered By www.thaieducation.net