โรงเรียนวัดไพรสนฑ์ (สพป.ตรัง เขต 1) ปีงบประมาณ 2561
10 มิถุนายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วัชราภรณ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
32
จำนวน(คน) 1 4 2 5 5 15
ร้อยละ 3.13 % 12.50 % 6.25 % 15.63 % 15.63 % 46.88 %
ระดับประถมศึกษา
74
จำนวน(คน) 4 3 9 7 8 43
ร้อยละ 5.41 % 4.05 % 12.16 % 9.46 % 10.81 % 58.11 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 106 คน
จำนวน(คน) 5 7 11 12 13 58
ร้อยละ 4.72 % 6.60 % 10.38 % 11.32 % 12.26 % 54.72 %

106 : 5 , 7 , 11 , 12 , 13 , 58...4.72 , 6.60 , 10.38 , 11.32 , 12.26 , 54.72 = 48 : 45.28
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 106 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 48 คน คิดเป็นร้อยละ 45.28%

Powered By www.thaieducation.net