โรงเรียนวัดไทรงาม (สพป.ตรัง เขต 1) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ทิพภาวัลย์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
43
จำนวน(คน) 5 0 4 0 2 32
ร้อยละ 11.63 % 0.00 % 9.30 % 0.00 % 4.65 % 74.42 %
ระดับประถมศึกษา
215
จำนวน(คน) 2 1 31 1 1 179
ร้อยละ 0.93 % 0.47 % 14.42 % 0.47 % 0.47 % 83.26 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 258 คน
จำนวน(คน) 7 1 35 1 3 211
ร้อยละ 2.71 % 0.39 % 13.57 % 0.39 % 1.16 % 81.78 %

258 : 7 , 1 , 35 , 1 , 3 , 211...2.71 , 0.39 , 13.57 , 0.39 , 1.16 , 81.78 = 47 : 18.22
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 258 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 47 คน คิดเป็นร้อยละ 18.22%

Powered By www.thaieducation.net