โรงเรียนวัดไทรงาม (สพป.ตรัง เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วัชราภรณ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
48
จำนวน(คน) 4 1 4 0 0 39
ร้อยละ 8.33 % 2.08 % 8.33 % 0.00 % 0.00 % 81.25 %
ระดับประถมศึกษา
217
จำนวน(คน) 10 4 19 0 0 184
ร้อยละ 4.61 % 1.84 % 8.76 % 0.00 % 0.00 % 84.79 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 16 0 0 -16
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 265 คน
จำนวน(คน) 14 5 39 0 0 207
ร้อยละ 5.28 % 1.89 % 14.72 % 0.00 % 0.00 % 78.11 %

265 : 14 , 5 , 23 , 0 , 0 , 223...5.28 , 1.89 , 8.68 , 0.00 , 0.00 , 84.15 = 42 : 15.85
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 265 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 58 คน คิดเป็นร้อยละ 21.89%

Powered By www.thaieducation.net