โรงเรียนวัดไทรงาม (สพป.ตรัง เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
30 มีนาคม 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วัชราภรณ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
77
จำนวน(คน) 5 5 3 0 0 64
ร้อยละ 6.49 % 6.49 % 3.90 % 0.00 % 0.00 % 83.12 %
ระดับประถมศึกษา
228
จำนวน(คน) 5 8 25 0 0 190
ร้อยละ 2.19 % 3.51 % 10.96 % 0.00 % 0.00 % 83.33 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 305 คน
จำนวน(คน) 10 13 28 0 0 254
ร้อยละ 3.28 % 4.26 % 9.18 % 0.00 % 0.00 % 83.28 %

305 : 10 , 13 , 28 , 0 , 0 , 254...3.28 , 4.26 , 9.18 , 0.00 , 0.00 , 83.28 = 51 : 16.72
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 305 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 51 คน คิดเป็นร้อยละ 16.72%

Powered By www.thaieducation.net