โรงเรียนวัดไทรงาม (สพป.ตรัง เขต 1) ปีงบประมาณ 2561
30 กันยายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วัชราภรณ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
77
จำนวน(คน) 5 5 4 0 0 63
ร้อยละ 6.49 % 6.49 % 5.19 % 0.00 % 0.00 % 81.82 %
ระดับประถมศึกษา
228
จำนวน(คน) 5 8 28 0 0 187
ร้อยละ 2.19 % 3.51 % 12.28 % 0.00 % 0.00 % 82.02 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 305 คน
จำนวน(คน) 10 13 32 0 0 250
ร้อยละ 3.28 % 4.26 % 10.49 % 0.00 % 0.00 % 81.97 %

305 : 10 , 13 , 32 , 0 , 0 , 250...3.28 , 4.26 , 10.49 , 0.00 , 0.00 , 81.97 = 55 : 18.03
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 305 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 55 คน คิดเป็นร้อยละ 18.03%

Powered By www.thaieducation.net