โรงเรียนอนุบาลตรัง (สพป.ตรัง เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วัชราภรณ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
343
จำนวน(คน) 11 3 12 23 14 280
ร้อยละ 3.21 % 0.87 % 3.50 % 6.71 % 4.08 % 81.63 %
ระดับประถมศึกษา
1471
จำนวน(คน) 33 21 125 54 146 1092
ร้อยละ 2.24 % 1.43 % 8.50 % 3.67 % 9.93 % 74.24 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 1814 คน
จำนวน(คน) 44 24 137 77 160 1372
ร้อยละ 2.43 % 1.32 % 7.55 % 4.24 % 8.82 % 75.63 %

1814 : 44 , 24 , 137 , 77 , 160 , 1372...2.43 , 1.32 , 7.55 , 4.24 , 8.82 , 75.63 = 442 : 24.37
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 1814 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 442 คน คิดเป็นร้อยละ 24.37%

Powered By www.thaieducation.net