โรงเรียนอนุบาลตรัง (สพป.ตรัง เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ทิพภาวัลย์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
344
จำนวน(คน) 12 3 12 24 14 279
ร้อยละ 3.49 % 0.87 % 3.49 % 6.98 % 4.07 % 81.10 %
ระดับประถมศึกษา
1473
จำนวน(คน) 35 21 125 56 146 1090
ร้อยละ 2.38 % 1.43 % 8.49 % 3.80 % 9.91 % 74.00 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 1817 คน
จำนวน(คน) 47 24 137 80 160 1369
ร้อยละ 2.59 % 1.32 % 7.54 % 4.40 % 8.81 % 75.34 %

1817 : 47 , 24 , 137 , 80 , 160 , 1369...2.59 , 1.32 , 7.54 , 4.40 , 8.81 , 75.34 = 448 : 24.66
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 1817 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 448 คน คิดเป็นร้อยละ 24.66%

Powered By www.thaieducation.net