โรงเรียนอนุบาลตรัง (สพป.ตรัง เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วัชราภรณ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
344
จำนวน(คน) 25 8 25 33 33 220
ร้อยละ 7.27 % 2.33 % 7.27 % 9.59 % 9.59 % 63.95 %
ระดับประถมศึกษา
1475
จำนวน(คน) 35 40 125 75 165 1035
ร้อยละ 2.37 % 2.71 % 8.47 % 5.08 % 11.19 % 70.17 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 1819 คน
จำนวน(คน) 60 48 150 108 198 1255
ร้อยละ 3.30 % 2.64 % 8.25 % 5.94 % 10.89 % 68.99 %

1819 : 60 , 48 , 150 , 108 , 198 , 1255...3.30 , 2.64 , 8.25 , 5.94 , 10.89 , 68.99 = 564 : 31.01
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 1819 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 564 คน คิดเป็นร้อยละ 31.01%

Powered By www.thaieducation.net