โรงเรียนอนุบาลตรัง (สพป.ตรัง เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
30 มีนาคม 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วัชราภรณ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
461
จำนวน(คน) 31 17 62 35 73 243
ร้อยละ 6.72 % 3.69 % 13.45 % 7.59 % 15.84 % 52.71 %
ระดับประถมศึกษา
1490
จำนวน(คน) 29 21 279 50 303 808
ร้อยละ 1.95 % 1.41 % 18.72 % 3.36 % 20.34 % 54.23 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 1951 คน
จำนวน(คน) 60 38 341 85 376 1051
ร้อยละ 3.08 % 1.95 % 17.48 % 4.36 % 19.27 % 53.87 %

1951 : 60 , 38 , 341 , 85 , 376 , 1051...3.08 , 1.95 , 17.48 , 4.36 , 19.27 , 53.87 = 900 : 46.13
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 1951 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 900 คน คิดเป็นร้อยละ 46.13%

Powered By www.thaieducation.net