โรงเรียนอนุบาลตรัง (สพป.ตรัง เขต 1) ปีงบประมาณ 2561
10 พฤศจิกายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ทิพภาวัลย์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
446
จำนวน(คน) 29 14 57 33 71 242
ร้อยละ 6.50 % 3.14 % 12.78 % 7.40 % 15.92 % 54.26 %
ระดับประถมศึกษา
1493
จำนวน(คน) 29 21 282 50 303 808
ร้อยละ 1.94 % 1.41 % 18.89 % 3.35 % 20.29 % 54.12 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 1939 คน
จำนวน(คน) 58 35 339 83 374 1050
ร้อยละ 2.99 % 1.81 % 17.48 % 4.28 % 19.29 % 54.15 %

1939 : 58 , 35 , 339 , 83 , 374 , 1050...2.99 , 1.81 , 17.48 , 4.28 , 19.29 , 54.15 = 889 : 45.85
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 1939 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 889 คน คิดเป็นร้อยละ 45.85%

Powered By www.thaieducation.net