โรงเรียนอนุบาลตรัง (สพป.ตรัง เขต 1) ปีงบประมาณ 2561
30 กันยายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วัชราภรณ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
445
จำนวน(คน) 37 14 46 57 47 244
ร้อยละ 8.31 % 3.15 % 10.34 % 12.81 % 10.56 % 54.83 %
ระดับประถมศึกษา
1493
จำนวน(คน) 58 37 339 95 339 625
ร้อยละ 3.88 % 2.48 % 22.71 % 6.36 % 22.71 % 41.86 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 1938 คน
จำนวน(คน) 95 51 385 152 386 869
ร้อยละ 4.90 % 2.63 % 19.87 % 7.84 % 19.92 % 44.84 %

1938 : 95 , 51 , 385 , 152 , 386 , 869...4.90 , 2.63 , 19.87 , 7.84 , 19.92 , 44.84 = 1069 : 55.16
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 1938 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 1069 คน คิดเป็นร้อยละ 55.16%

Powered By www.thaieducation.net