โรงเรียนอนุบาลตรัง (สพป.ตรัง เขต 1) ปีงบประมาณ 2561
10 มิถุนายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วัชราภรณ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
445
จำนวน(คน) 37 37 37 46 46 242
ร้อยละ 8.31 % 8.31 % 8.31 % 10.34 % 10.34 % 54.38 %
ระดับประถมศึกษา
1493
จำนวน(คน) 110 110 339 95 434 405
ร้อยละ 7.37 % 7.37 % 22.71 % 6.36 % 29.07 % 27.13 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 1938 คน
จำนวน(คน) 147 147 376 141 480 647
ร้อยละ 7.59 % 7.59 % 19.40 % 7.28 % 24.77 % 33.38 %

1938 : 147 , 147 , 376 , 141 , 480 , 647...7.59 , 7.59 , 19.40 , 7.28 , 24.77 , 33.38 = 1291 : 66.62
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 1938 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 1291 คน คิดเป็นร้อยละ 66.62%

Powered By www.thaieducation.net