โรงเรียนวัดควนวิเศษ (สพป.ตรัง เขต 1) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ทิพภาวัลย์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
277
จำนวน(คน) 22 9 31 1 0 214
ร้อยละ 7.94 % 3.25 % 11.19 % 0.36 % 0.00 % 77.26 %
ระดับประถมศึกษา
1387
จำนวน(คน) 45 33 261 2 2 1044
ร้อยละ 3.24 % 2.38 % 18.82 % 0.14 % 0.14 % 75.27 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 1664 คน
จำนวน(คน) 67 42 292 3 2 1258
ร้อยละ 4.03 % 2.52 % 17.55 % 0.18 % 0.12 % 75.60 %

1664 : 67 , 42 , 292 , 3 , 2 , 1258...4.03 , 2.52 , 17.55 , 0.18 , 0.12 , 75.60 = 406 : 24.40
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 1664 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 406 คน คิดเป็นร้อยละ 24.40%

Powered By www.thaieducation.net