โรงเรียนวัดควนวิเศษ (สพป.ตรัง เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ทิพภาวัลย์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
275
จำนวน(คน) 24 11 29 2 0 209
ร้อยละ 8.73 % 4.00 % 10.55 % 0.73 % 0.00 % 76.00 %
ระดับประถมศึกษา
1388
จำนวน(คน) 48 35 133 2 2 1168
ร้อยละ 3.46 % 2.52 % 9.58 % 0.14 % 0.14 % 84.15 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 1663 คน
จำนวน(คน) 72 46 162 4 2 1377
ร้อยละ 4.33 % 2.77 % 9.74 % 0.24 % 0.12 % 82.80 %

1663 : 72 , 46 , 162 , 4 , 2 , 1377...4.33 , 2.77 , 9.74 , 0.24 , 0.12 , 82.80 = 286 : 17.20
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 1663 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 286 คน คิดเป็นร้อยละ 17.20%

Powered By www.thaieducation.net