โรงเรียนวัดควนวิเศษ (สพป.ตรัง เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วัชราภรณ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
275
จำนวน(คน) 20 10 8 11 7 219
ร้อยละ 7.27 % 3.64 % 2.91 % 4.00 % 2.55 % 79.64 %
ระดับประถมศึกษา
1388
จำนวน(คน) 45 33 57 40 44 1169
ร้อยละ 3.24 % 2.38 % 4.11 % 2.88 % 3.17 % 84.22 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 1663 คน
จำนวน(คน) 65 43 65 51 51 1388
ร้อยละ 3.91 % 2.59 % 3.91 % 3.07 % 3.07 % 83.46 %

1663 : 65 , 43 , 65 , 51 , 51 , 1388...3.91 , 2.59 , 3.91 , 3.07 , 3.07 , 83.46 = 275 : 16.54
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 1663 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 275 คน คิดเป็นร้อยละ 16.54%

Powered By www.thaieducation.net