โรงเรียนวัดควนวิเศษ (สพป.ตรัง เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วัชราภรณ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
275
จำนวน(คน) 24 11 9 12 8 211
ร้อยละ 8.73 % 4.00 % 3.27 % 4.36 % 2.91 % 76.73 %
ระดับประถมศึกษา
1388
จำนวน(คน) 48 35 59 41 45 1160
ร้อยละ 3.46 % 2.52 % 4.25 % 2.95 % 3.24 % 83.57 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 1663 คน
จำนวน(คน) 72 46 68 53 53 1371
ร้อยละ 4.33 % 2.77 % 4.09 % 3.19 % 3.19 % 82.44 %

1663 : 72 , 46 , 68 , 53 , 53 , 1371...4.33 , 2.77 , 4.09 , 3.19 , 3.19 , 82.44 = 292 : 17.56
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 1663 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 292 คน คิดเป็นร้อยละ 17.56%

Powered By www.thaieducation.net