โรงเรียนวัดควนวิเศษ (สพป.ตรัง เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
30 มีนาคม 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วัชราภรณ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
328
จำนวน(คน) 14 2 30 16 17 249
ร้อยละ 4.27 % 0.61 % 9.15 % 4.88 % 5.18 % 75.91 %
ระดับประถมศึกษา
1364
จำนวน(คน) 51 22 156 73 170 892
ร้อยละ 3.74 % 1.61 % 11.44 % 5.35 % 12.46 % 65.40 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 1692 คน
จำนวน(คน) 65 24 186 89 187 1141
ร้อยละ 3.84 % 1.42 % 10.99 % 5.26 % 11.05 % 67.43 %

1692 : 65 , 24 , 186 , 89 , 187 , 1141...3.84 , 1.42 , 10.99 , 5.26 , 11.05 , 67.43 = 551 : 32.57
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 1692 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 551 คน คิดเป็นร้อยละ 32.57%

Powered By www.thaieducation.net