โรงเรียนวัดควนวิเศษ (สพป.ตรัง เขต 1) ปีงบประมาณ 2561
10 พฤศจิกายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วัชราภรณ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
328
จำนวน(คน) 16 2 35 18 19 238
ร้อยละ 4.88 % 0.61 % 10.67 % 5.49 % 5.79 % 72.56 %
ระดับประถมศึกษา
1364
จำนวน(คน) 54 23 260 77 173 777
ร้อยละ 3.96 % 1.69 % 19.06 % 5.65 % 12.68 % 56.96 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 1692 คน
จำนวน(คน) 70 25 295 95 192 1015
ร้อยละ 4.14 % 1.48 % 17.43 % 5.61 % 11.35 % 59.99 %

1692 : 70 , 25 , 295 , 95 , 192 , 1015...4.14 , 1.48 , 17.43 , 5.61 , 11.35 , 59.99 = 677 : 40.01
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 1692 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 677 คน คิดเป็นร้อยละ 40.01%

Powered By www.thaieducation.net