โรงเรียนวัดควนวิเศษ (สพป.ตรัง เขต 1) ปีงบประมาณ 2561
30 กันยายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วัชราภรณ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
323
จำนวน(คน) 13 3 28 16 21 242
ร้อยละ 4.02 % 0.93 % 8.67 % 4.95 % 6.50 % 74.92 %
ระดับประถมศึกษา
1377
จำนวน(คน) 55 35 185 90 197 815
ร้อยละ 3.99 % 2.54 % 13.44 % 6.54 % 14.31 % 59.19 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 1700 คน
จำนวน(คน) 68 38 213 106 218 1057
ร้อยละ 4.00 % 2.24 % 12.53 % 6.24 % 12.82 % 62.18 %

1700 : 68 , 38 , 213 , 106 , 218 , 1057...4.00 , 2.24 , 12.53 , 6.24 , 12.82 , 62.18 = 643 : 37.82
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 1700 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 643 คน คิดเป็นร้อยละ 37.82%

Powered By www.thaieducation.net