โรงเรียนวัดควนวิเศษ (สพป.ตรัง เขต 1) ปีงบประมาณ 2561
10 มิถุนายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วัชราภรณ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
323
จำนวน(คน) 14 4 30 18 24 233
ร้อยละ 4.33 % 1.24 % 9.29 % 5.57 % 7.43 % 72.14 %
ระดับประถมศึกษา
1377
จำนวน(คน) 57 35 288 92 200 705
ร้อยละ 4.14 % 2.54 % 20.92 % 6.68 % 14.52 % 51.20 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 1700 คน
จำนวน(คน) 71 39 318 110 224 938
ร้อยละ 4.18 % 2.29 % 18.71 % 6.47 % 13.18 % 55.18 %

1700 : 71 , 39 , 318 , 110 , 224 , 938...4.18 , 2.29 , 18.71 , 6.47 , 13.18 , 55.18 = 762 : 44.82
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 1700 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 762 คน คิดเป็นร้อยละ 44.82%

Powered By www.thaieducation.net