โรงเรียนมิตรภาพที่ 31 (สพป.ตรัง เขต 1) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ทิพภาวัลย์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
50
จำนวน(คน) 2 2 0 2 0 44
ร้อยละ 4.00 % 4.00 % 0.00 % 4.00 % 0.00 % 88.00 %
ระดับประถมศึกษา
87
จำนวน(คน) 1 1 6 0 0 79
ร้อยละ 1.15 % 1.15 % 6.90 % 0.00 % 0.00 % 90.80 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 137 คน
จำนวน(คน) 3 3 6 2 0 123
ร้อยละ 2.19 % 2.19 % 4.38 % 1.46 % 0.00 % 89.78 %

137 : 3 , 3 , 6 , 2 , 0 , 123...2.19 , 2.19 , 4.38 , 1.46 , 0.00 , 89.78 = 14 : 10.22
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 137 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 14 คน คิดเป็นร้อยละ 10.22%

Powered By www.thaieducation.net