โรงเรียนวัดนิคมประทีป (สพป.ตรัง เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ทิพภาวัลย์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
48
จำนวน(คน) 4 0 6 2 0 36
ร้อยละ 8.33 % 0.00 % 12.50 % 4.17 % 0.00 % 75.00 %
ระดับประถมศึกษา
84
จำนวน(คน) 2 4 16 0 0 62
ร้อยละ 2.38 % 4.76 % 19.05 % 0.00 % 0.00 % 73.81 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 132 คน
จำนวน(คน) 6 4 22 2 0 98
ร้อยละ 4.55 % 3.03 % 16.67 % 1.52 % 0.00 % 74.24 %

132 : 6 , 4 , 22 , 2 , 0 , 98...4.55 , 3.03 , 16.67 , 1.52 , 0.00 , 74.24 = 34 : 25.76
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 132 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 34 คน คิดเป็นร้อยละ 25.76%

Powered By www.thaieducation.net