โรงเรียนวัดนิคมประทีป (สพป.ตรัง เขต 1) ปีงบประมาณ 2561
10 พฤศจิกายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วัชราภรณ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
73
จำนวน(คน) 4 0 5 2 0 62
ร้อยละ 5.48 % 0.00 % 6.85 % 2.74 % 0.00 % 84.93 %
ระดับประถมศึกษา
82
จำนวน(คน) 2 2 14 0 0 64
ร้อยละ 2.44 % 2.44 % 17.07 % 0.00 % 0.00 % 78.05 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 155 คน
จำนวน(คน) 6 2 19 2 0 126
ร้อยละ 3.87 % 1.29 % 12.26 % 1.29 % 0.00 % 81.29 %

155 : 6 , 2 , 19 , 2 , 0 , 126...3.87 , 1.29 , 12.26 , 1.29 , 0.00 , 81.29 = 29 : 18.71
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 155 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 29 คน คิดเป็นร้อยละ 18.71%

Powered By www.thaieducation.net