โรงเรียนบ้านนาป้อ (สพป.ตรัง เขต 1) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วัชราภรณ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
25
จำนวน(คน) 3 0 1 1 0 20
ร้อยละ 12.00 % 0.00 % 4.00 % 4.00 % 0.00 % 80.00 %
ระดับประถมศึกษา
110
จำนวน(คน) 7 2 9 0 10 82
ร้อยละ 6.36 % 1.82 % 8.18 % 0.00 % 9.09 % 74.55 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 135 คน
จำนวน(คน) 10 2 10 1 10 102
ร้อยละ 7.41 % 1.48 % 7.41 % 0.74 % 7.41 % 75.56 %

135 : 10 , 2 , 10 , 1 , 10 , 102...7.41 , 1.48 , 7.41 , 0.74 , 7.41 , 75.56 = 33 : 24.44
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 135 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 33 คน คิดเป็นร้อยละ 24.44%

Powered By www.thaieducation.net