โรงเรียนบ้านนาป้อ (สพป.ตรัง เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ทิพภาวัลย์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
25
จำนวน(คน) 11 0 0 0 0 14
ร้อยละ 44.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 56.00 %
ระดับประถมศึกษา
111
จำนวน(คน) 8 0 23 0 0 80
ร้อยละ 7.21 % 0.00 % 20.72 % 0.00 % 0.00 % 72.07 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 136 คน
จำนวน(คน) 19 0 23 0 0 94
ร้อยละ 13.97 % 0.00 % 16.91 % 0.00 % 0.00 % 69.12 %

136 : 19 , 0 , 23 , 0 , 0 , 94...13.97 , 0.00 , 16.91 , 0.00 , 0.00 , 69.12 = 42 : 30.88
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 136 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 42 คน คิดเป็นร้อยละ 30.88%

Powered By www.thaieducation.net