โรงเรียนบ้านนาป้อ (สพป.ตรัง เขต 1) ปีงบประมาณ 2561
30 กันยายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วัชราภรณ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
37
จำนวน(คน) 1 0 2 0 0 34
ร้อยละ 2.70 % 0.00 % 5.41 % 0.00 % 0.00 % 91.89 %
ระดับประถมศึกษา
107
จำนวน(คน) 1 0 5 0 0 101
ร้อยละ 0.93 % 0.00 % 4.67 % 0.00 % 0.00 % 94.39 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 144 คน
จำนวน(คน) 2 0 7 0 0 135
ร้อยละ 1.39 % 0.00 % 4.86 % 0.00 % 0.00 % 93.75 %

144 : 2 , 0 , 7 , 0 , 0 , 135...1.39 , 0.00 , 4.86 , 0.00 , 0.00 , 93.75 = 9 : 6.25
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 144 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 9 คน คิดเป็นร้อยละ 6.25%

Powered By www.thaieducation.net