โรงเรียนบ้านควนปริง (สพป.ตรัง เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วัชราภรณ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
51
จำนวน(คน) 6 11 4 5 0 25
ร้อยละ 11.76 % 21.57 % 7.84 % 9.80 % 0.00 % 49.02 %
ระดับประถมศึกษา
131
จำนวน(คน) 10 10 3 8 9 91
ร้อยละ 7.63 % 7.63 % 2.29 % 6.11 % 6.87 % 69.47 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
87
จำนวน(คน) 8 6 2 7 8 56
ร้อยละ 9.20 % 6.90 % 2.30 % 8.05 % 9.20 % 64.37 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 269 คน
จำนวน(คน) 24 27 9 20 17 172
ร้อยละ 8.92 % 10.04 % 3.35 % 7.43 % 6.32 % 63.94 %

182 : 16 , 21 , 7 , 13 , 9 , 116...8.79 , 11.54 , 3.85 , 7.14 , 4.95 , 63.74 = 66 : 36.26
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 269 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 97 คน คิดเป็นร้อยละ 36.06%

Powered By www.thaieducation.net