โรงเรียนบ้านควนปริง (สพป.ตรัง เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ทิพภาวัลย์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
51
จำนวน(คน) 6 11 4 5 0 25
ร้อยละ 11.76 % 21.57 % 7.84 % 9.80 % 0.00 % 49.02 %
ระดับประถมศึกษา
130
จำนวน(คน) 10 11 4 8 9 88
ร้อยละ 7.69 % 8.46 % 3.08 % 6.15 % 6.92 % 67.69 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
93
จำนวน(คน) 8 6 2 7 8 62
ร้อยละ 8.60 % 6.45 % 2.15 % 7.53 % 8.60 % 66.67 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 274 คน
จำนวน(คน) 24 28 10 20 17 175
ร้อยละ 8.76 % 10.22 % 3.65 % 7.30 % 6.20 % 63.87 %

181 : 16 , 22 , 8 , 13 , 9 , 113...8.84 , 12.15 , 4.42 , 7.18 , 4.97 , 62.43 = 68 : 37.57
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 274 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 99 คน คิดเป็นร้อยละ 36.13%

Powered By www.thaieducation.net