โรงเรียนบ้านควนปริง (สพป.ตรัง เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วัชราภรณ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
49
จำนวน(คน) 6 11 4 5 0 23
ร้อยละ 12.24 % 22.45 % 8.16 % 10.20 % 0.00 % 46.94 %
ระดับประถมศึกษา
130
จำนวน(คน) 10 11 4 8 9 88
ร้อยละ 7.69 % 8.46 % 3.08 % 6.15 % 6.92 % 67.69 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
93
จำนวน(คน) 8 6 2 7 8 62
ร้อยละ 8.60 % 6.45 % 2.15 % 7.53 % 8.60 % 66.67 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 272 คน
จำนวน(คน) 24 28 10 20 17 173
ร้อยละ 8.82 % 10.29 % 3.68 % 7.35 % 6.25 % 63.60 %

179 : 16 , 22 , 8 , 13 , 9 , 111...8.94 , 12.29 , 4.47 , 7.26 , 5.03 , 62.01 = 68 : 37.99
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 272 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 99 คน คิดเป็นร้อยละ 36.40%

Powered By www.thaieducation.net