โรงเรียนบ้านควนปริง (สพป.ตรัง เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
30 มีนาคม 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วัชราภรณ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
55
จำนวน(คน) 4 8 1 10 1 31
ร้อยละ 7.27 % 14.55 % 1.82 % 18.18 % 1.82 % 56.36 %
ระดับประถมศึกษา
127
จำนวน(คน) 8 22 6 12 6 73
ร้อยละ 6.30 % 17.32 % 4.72 % 9.45 % 4.72 % 57.48 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
76
จำนวน(คน) 1 3 4 3 4 61
ร้อยละ 1.32 % 3.95 % 5.26 % 3.95 % 5.26 % 80.26 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 258 คน
จำนวน(คน) 13 33 11 25 11 165
ร้อยละ 5.04 % 12.79 % 4.26 % 9.69 % 4.26 % 63.95 %

182 : 12 , 30 , 7 , 22 , 7 , 104...6.59 , 16.48 , 3.85 , 12.09 , 3.85 , 57.14 = 78 : 42.86
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 258 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 93 คน คิดเป็นร้อยละ 36.05%

Powered By www.thaieducation.net