โรงเรียนบ้านควนปริง (สพป.ตรัง เขต 1) ปีงบประมาณ 2561
10 พฤศจิกายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วัชราภรณ์(แอดมินเขต)
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
55
จำนวน(คน) 3 6 1 3 1 41
ร้อยละ 5.45 % 10.91 % 1.82 % 5.45 % 1.82 % 74.55 %
ระดับประถมศึกษา
127
จำนวน(คน) 7 23 6 7 10 74
ร้อยละ 5.51 % 18.11 % 4.72 % 5.51 % 7.87 % 58.27 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
80
จำนวน(คน) 1 2 4 2 18 53
ร้อยละ 1.25 % 2.50 % 5.00 % 2.50 % 22.50 % 66.25 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 262 คน
จำนวน(คน) 11 31 11 12 29 168
ร้อยละ 4.20 % 11.83 % 4.20 % 4.58 % 11.07 % 64.12 %

182 : 10 , 29 , 7 , 10 , 11 , 115...5.49 , 15.93 , 3.85 , 5.49 , 6.04 , 63.19 = 67 : 36.81
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 262 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 94 คน คิดเป็นร้อยละ 35.88%

Powered By www.thaieducation.net