โรงเรียนบ้านควนปริง (สพป.ตรัง เขต 1) ปีงบประมาณ 2561
30 กันยายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วัชราภรณ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
55
จำนวน(คน) 7 7 3 4 1 33
ร้อยละ 12.73 % 12.73 % 5.45 % 7.27 % 1.82 % 60.00 %
ระดับประถมศึกษา
128
จำนวน(คน) 16 23 23 6 6 54
ร้อยละ 12.50 % 17.97 % 17.97 % 4.69 % 4.69 % 42.19 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
80
จำนวน(คน) 3 3 15 2 4 53
ร้อยละ 3.75 % 3.75 % 18.75 % 2.50 % 5.00 % 66.25 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 263 คน
จำนวน(คน) 26 33 41 12 11 140
ร้อยละ 9.89 % 12.55 % 15.59 % 4.56 % 4.18 % 53.23 %

183 : 23 , 30 , 26 , 10 , 7 , 87...12.57 , 16.39 , 14.21 , 5.46 , 3.83 , 47.54 = 96 : 52.46
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 263 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 123 คน คิดเป็นร้อยละ 46.77%

Powered By www.thaieducation.net