โรงเรียนบ้านควนปริง (สพป.ตรัง เขต 1) ปีงบประมาณ 2561
10 มิถุนายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วัชราภรณ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
56
จำนวน(คน) 8 7 3 4 1 33
ร้อยละ 14.29 % 12.50 % 5.36 % 7.14 % 1.79 % 58.93 %
ระดับประถมศึกษา
129
จำนวน(คน) 16 23 23 7 6 54
ร้อยละ 12.40 % 17.83 % 17.83 % 5.43 % 4.65 % 41.86 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
80
จำนวน(คน) 3 3 16 2 4 52
ร้อยละ 3.75 % 3.75 % 20.00 % 2.50 % 5.00 % 65.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 265 คน
จำนวน(คน) 27 33 42 13 11 139
ร้อยละ 10.19 % 12.45 % 15.85 % 4.91 % 4.15 % 52.45 %

185 : 24 , 30 , 26 , 11 , 7 , 87...12.97 , 16.22 , 14.05 , 5.95 , 3.78 , 47.03 = 98 : 52.97
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 265 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 126 คน คิดเป็นร้อยละ 47.55%

Powered By www.thaieducation.net