โรงเรียนบ้านทุ่งแก สาขาบ้านแม่แอบ (สพป.เชียงใหม่ เขต 6) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ณัฐพร(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
37
จำนวน(คน) 1 2 3 0 0 31
ร้อยละ 2.70 % 5.41 % 8.11 % 0.00 % 0.00 % 83.78 %
ระดับประถมศึกษา
95
จำนวน(คน) 0 3 2 0 0 90
ร้อยละ 0.00 % 3.16 % 2.11 % 0.00 % 0.00 % 94.74 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 132 คน
จำนวน(คน) 1 5 5 0 0 121
ร้อยละ 0.76 % 3.79 % 3.79 % 0.00 % 0.00 % 91.67 %

132 : 1 , 5 , 5 , 0 , 0 , 121...0.76 , 3.79 , 3.79 , 0.00 , 0.00 , 91.67 = 11 : 8.33
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 132 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 11 คน คิดเป็นร้อยละ 8.33%

Powered By www.thaieducation.net