โรงเรียนบ้านทุ่งแก สาขาบ้านแม่แอบ (สพป.เชียงใหม่ เขต 6) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ณัฐพร(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
37
จำนวน(คน) 1 6 0 1 0 29
ร้อยละ 2.70 % 16.22 % 0.00 % 2.70 % 0.00 % 78.38 %
ระดับประถมศึกษา
95
จำนวน(คน) 5 5 1 0 0 84
ร้อยละ 5.26 % 5.26 % 1.05 % 0.00 % 0.00 % 88.42 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 132 คน
จำนวน(คน) 6 11 1 1 0 113
ร้อยละ 4.55 % 8.33 % 0.76 % 0.76 % 0.00 % 85.61 %

132 : 6 , 11 , 1 , 1 , 0 , 113...4.55 , 8.33 , 0.76 , 0.76 , 0.00 , 85.61 = 19 : 14.39
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 132 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 19 คน คิดเป็นร้อยละ 14.39%

Powered By www.thaieducation.net