โรงเรียนบ้านทุ่งแก สาขาบ้านแม่แอบ (สพป.เชียงใหม่ เขต 6) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ณัฐพร(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
37
จำนวน(คน) 9 13 0 7 0 8
ร้อยละ 24.32 % 35.14 % 0.00 % 18.92 % 0.00 % 21.62 %
ระดับประถมศึกษา
95
จำนวน(คน) 16 18 4 8 0 49
ร้อยละ 16.84 % 18.95 % 4.21 % 8.42 % 0.00 % 51.58 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 132 คน
จำนวน(คน) 25 31 4 15 0 57
ร้อยละ 18.94 % 23.48 % 3.03 % 11.36 % 0.00 % 43.18 %

132 : 25 , 31 , 4 , 15 , 0 , 57...18.94 , 23.48 , 3.03 , 11.36 , 0.00 , 43.18 = 75 : 56.82
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 132 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 75 คน คิดเป็นร้อยละ 56.82%

Powered By www.thaieducation.net