โรงเรียนบ้านนากลาง สาขาห้วยผักกูด (สพป.เชียงใหม่ เขต 6) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ณัฐพร(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
23
จำนวน(คน) 1 2 0 1 0 19
ร้อยละ 4.35 % 8.70 % 0.00 % 4.35 % 0.00 % 82.61 %
ระดับประถมศึกษา
49
จำนวน(คน) 1 1 2 0 0 45
ร้อยละ 2.04 % 2.04 % 4.08 % 0.00 % 0.00 % 91.84 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 72 คน
จำนวน(คน) 2 3 2 1 0 64
ร้อยละ 2.78 % 4.17 % 2.78 % 1.39 % 0.00 % 88.89 %

72 : 2 , 3 , 2 , 1 , 0 , 64...2.78 , 4.17 , 2.78 , 1.39 , 0.00 , 88.89 = 8 : 11.11
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 72 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 8 คน คิดเป็นร้อยละ 11.11%

Powered By www.thaieducation.net