โรงเรียนบ้านนากลาง สาขาห้วยผักกูด (สพป.เชียงใหม่ เขต 6) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ณัฐพร(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
23
จำนวน(คน) 4 3 1 1 0 14
ร้อยละ 17.39 % 13.04 % 4.35 % 4.35 % 0.00 % 60.87 %
ระดับประถมศึกษา
49
จำนวน(คน) 4 3 2 2 0 38
ร้อยละ 8.16 % 6.12 % 4.08 % 4.08 % 0.00 % 77.55 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 72 คน
จำนวน(คน) 8 6 3 3 0 52
ร้อยละ 11.11 % 8.33 % 4.17 % 4.17 % 0.00 % 72.22 %

72 : 8 , 6 , 3 , 3 , 0 , 52...11.11 , 8.33 , 4.17 , 4.17 , 0.00 , 72.22 = 20 : 27.78
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 72 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 20 คน คิดเป็นร้อยละ 27.78%

Powered By www.thaieducation.net