โรงเรียนบ้านนากลาง สาขาห้วยผักกูด (สพป.เชียงใหม่ เขต 6) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ณัฐพร(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
23
จำนวน(คน) 5 5 2 1 0 10
ร้อยละ 21.74 % 21.74 % 8.70 % 4.35 % 0.00 % 43.48 %
ระดับประถมศึกษา
49
จำนวน(คน) 7 5 3 2 0 32
ร้อยละ 14.29 % 10.20 % 6.12 % 4.08 % 0.00 % 65.31 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 72 คน
จำนวน(คน) 12 10 5 3 0 42
ร้อยละ 16.67 % 13.89 % 6.94 % 4.17 % 0.00 % 58.33 %

72 : 12 , 10 , 5 , 3 , 0 , 42...16.67 , 13.89 , 6.94 , 4.17 , 0.00 , 58.33 = 30 : 41.67
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 72 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 30 คน คิดเป็นร้อยละ 41.67%

Powered By www.thaieducation.net