โรงเรียนบ้านนาฮ่อง (สพป.เชียงใหม่ เขต 6) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ณัฐพร(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
61
จำนวน(คน) 1 4 0 4 0 52
ร้อยละ 1.64 % 6.56 % 0.00 % 6.56 % 0.00 % 85.25 %
ระดับประถมศึกษา
138
จำนวน(คน) 2 2 15 8 0 111
ร้อยละ 1.45 % 1.45 % 10.87 % 5.80 % 0.00 % 80.43 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 199 คน
จำนวน(คน) 3 6 15 12 0 163
ร้อยละ 1.51 % 3.02 % 7.54 % 6.03 % 0.00 % 81.91 %

199 : 3 , 6 , 15 , 12 , 0 , 163...1.51 , 3.02 , 7.54 , 6.03 , 0.00 , 81.91 = 36 : 18.09
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 199 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 36 คน คิดเป็นร้อยละ 18.09%

Powered By www.thaieducation.net