โรงเรียนบ้านนาฮ่อง (สพป.เชียงใหม่ เขต 6) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ณัฐพร(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
61
จำนวน(คน) 1 4 0 4 0 52
ร้อยละ 1.64 % 6.56 % 0.00 % 6.56 % 0.00 % 85.25 %
ระดับประถมศึกษา
137
จำนวน(คน) 2 2 15 8 0 110
ร้อยละ 1.46 % 1.46 % 10.95 % 5.84 % 0.00 % 80.29 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 198 คน
จำนวน(คน) 3 6 15 12 0 162
ร้อยละ 1.52 % 3.03 % 7.58 % 6.06 % 0.00 % 81.82 %

198 : 3 , 6 , 15 , 12 , 0 , 162...1.52 , 3.03 , 7.58 , 6.06 , 0.00 , 81.82 = 36 : 18.18
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 198 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 36 คน คิดเป็นร้อยละ 18.18%

Powered By www.thaieducation.net