โรงเรียนบ้านนาฮ่อง (สพป.เชียงใหม่ เขต 6) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ณัฐพร(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
59
จำนวน(คน) 14 5 4 19 6 11
ร้อยละ 23.73 % 8.47 % 6.78 % 32.20 % 10.17 % 18.64 %
ระดับประถมศึกษา
136
จำนวน(คน) 5 13 0 20 20 78
ร้อยละ 3.68 % 9.56 % 0.00 % 14.71 % 14.71 % 57.35 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 195 คน
จำนวน(คน) 19 18 4 39 26 89
ร้อยละ 9.74 % 9.23 % 2.05 % 20.00 % 13.33 % 45.64 %

195 : 19 , 18 , 4 , 39 , 26 , 89...9.74 , 9.23 , 2.05 , 20.00 , 13.33 , 45.64 = 106 : 54.36
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 195 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 106 คน คิดเป็นร้อยละ 54.36%

Powered By www.thaieducation.net