โรงเรียนบ้านนาฮ่อง (สพป.เชียงใหม่ เขต 6) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ณัฐพร(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
59
จำนวน(คน) 14 5 1 5 1 33
ร้อยละ 23.73 % 8.47 % 1.69 % 8.47 % 1.69 % 55.93 %
ระดับประถมศึกษา
136
จำนวน(คน) 5 13 7 5 7 99
ร้อยละ 3.68 % 9.56 % 5.15 % 3.68 % 5.15 % 72.79 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 195 คน
จำนวน(คน) 19 18 8 10 8 132
ร้อยละ 9.74 % 9.23 % 4.10 % 5.13 % 4.10 % 67.69 %

195 : 19 , 18 , 8 , 10 , 8 , 132...9.74 , 9.23 , 4.10 , 5.13 , 4.10 , 67.69 = 63 : 32.31
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 195 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 63 คน คิดเป็นร้อยละ 32.31%

Powered By www.thaieducation.net