โรงเรียนบ้านนากลาง (สพป.เชียงใหม่ เขต 6) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ณัฐพร(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
21
จำนวน(คน) 5 3 2 1 1 9
ร้อยละ 23.81 % 14.29 % 9.52 % 4.76 % 4.76 % 42.86 %
ระดับประถมศึกษา
55
จำนวน(คน) 5 4 3 3 2 38
ร้อยละ 9.09 % 7.27 % 5.45 % 5.45 % 3.64 % 69.09 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 76 คน
จำนวน(คน) 10 7 5 4 3 47
ร้อยละ 13.16 % 9.21 % 6.58 % 5.26 % 3.95 % 61.84 %

76 : 10 , 7 , 5 , 4 , 3 , 47...13.16 , 9.21 , 6.58 , 5.26 , 3.95 , 61.84 = 29 : 38.16
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 76 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 29 คน คิดเป็นร้อยละ 38.16%

Powered By www.thaieducation.net