โรงเรียนบ้านปางเกี๊ยะ (สพป.เชียงใหม่ เขต 6) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ณัฐพร(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
91
จำนวน(คน) 4 10 2 5 0 70
ร้อยละ 4.40 % 10.99 % 2.20 % 5.49 % 0.00 % 76.92 %
ระดับประถมศึกษา
197
จำนวน(คน) 7 19 3 7 0 161
ร้อยละ 3.55 % 9.64 % 1.52 % 3.55 % 0.00 % 81.73 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 288 คน
จำนวน(คน) 11 29 5 12 0 231
ร้อยละ 3.82 % 10.07 % 1.74 % 4.17 % 0.00 % 80.21 %

288 : 11 , 29 , 5 , 12 , 0 , 231...3.82 , 10.07 , 1.74 , 4.17 , 0.00 , 80.21 = 57 : 19.79
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 288 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 57 คน คิดเป็นร้อยละ 19.79%

Powered By www.thaieducation.net