โรงเรียนบ้านปางเกี๊ยะ (สพป.เชียงใหม่ เขต 6) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ณัฐพร(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
91
จำนวน(คน) 5 12 1 5 0 68
ร้อยละ 5.49 % 13.19 % 1.10 % 5.49 % 0.00 % 74.73 %
ระดับประถมศึกษา
197
จำนวน(คน) 8 21 4 7 0 157
ร้อยละ 4.06 % 10.66 % 2.03 % 3.55 % 0.00 % 79.70 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 288 คน
จำนวน(คน) 13 33 5 12 0 225
ร้อยละ 4.51 % 11.46 % 1.74 % 4.17 % 0.00 % 78.13 %

288 : 13 , 33 , 5 , 12 , 0 , 225...4.51 , 11.46 , 1.74 , 4.17 , 0.00 , 78.13 = 63 : 21.88
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 288 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 63 คน คิดเป็นร้อยละ 21.88%

Powered By www.thaieducation.net