โรงเรียนบ้านปางเกี๊ยะ (สพป.เชียงใหม่ เขต 6) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ณัฐพร(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
91
จำนวน(คน) 0 12 1 3 0 75
ร้อยละ 0.00 % 13.19 % 1.10 % 3.30 % 0.00 % 82.42 %
ระดับประถมศึกษา
205
จำนวน(คน) 0 7 4 8 0 186
ร้อยละ 0.00 % 3.41 % 1.95 % 3.90 % 0.00 % 90.73 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 296 คน
จำนวน(คน) 0 19 5 11 0 261
ร้อยละ 0.00 % 6.42 % 1.69 % 3.72 % 0.00 % 88.18 %

296 : 0 , 19 , 5 , 11 , 0 , 261...0.00 , 6.42 , 1.69 , 3.72 , 0.00 , 88.18 = 35 : 11.82
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 296 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 35 คน คิดเป็นร้อยละ 11.82%

Powered By www.thaieducation.net