โรงเรียนบ้านปางอุ๋ง สาขาแม่สะต๊อบ (สพป.เชียงใหม่ เขต 6) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ณัฐพร(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
3
จำนวน(คน) 1 0 1 0 0 1
ร้อยละ 33.33 % 0.00 % 33.33 % 0.00 % 0.00 % 33.33 %
ระดับประถมศึกษา
69
จำนวน(คน) 10 6 5 0 0 48
ร้อยละ 14.49 % 8.70 % 7.25 % 0.00 % 0.00 % 69.57 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 72 คน
จำนวน(คน) 11 6 6 0 0 49
ร้อยละ 15.28 % 8.33 % 8.33 % 0.00 % 0.00 % 68.06 %

72 : 11 , 6 , 6 , 0 , 0 , 49...15.28 , 8.33 , 8.33 , 0.00 , 0.00 , 68.06 = 23 : 31.94
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 72 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 23 คน คิดเป็นร้อยละ 31.94%

Powered By www.thaieducation.net